Currencies

Most traded currencies by value

Currency distribution of global foreign exchange market turnover[1]

~~~

Rank Currency ISO 4217 code
(symbol) % daily share
(April 2016)
1
U’nited States ‘dollar /juːˈnaɪtɪd//steɪts//ˈdɒlə $ ˈdɑːlər//đá lờ/.
USD ($)
87.6%
2
Euro /ˈjʊərəʊ $ ˈjʊroʊ/
EUR (€)
31.3%
3
Japanese yen /ˌdʒæpəˈniːz//jen/
JPY (¥)
21.6%
4
Pound sterling /paʊnd//ˈstɜːrlɪŋ/
GBP (£)
12.8%
5
Aus’tralian dollar /ɒˈstreɪliən $ ɒː-, ɑː-/
AUD ($)
6.9%
6
Ca’nadian dollar /kəˈneɪdiən/
CAD ($)
5.1%
7
Swiss franc /swɪs//fræŋk/. ‘Swit‧zer‧land /ˈswɪtsələnd $ -sər-/ THỤY SĨ.
CHF (Fr)
4.8%
8
Chinese yuan /ˌtʃaɪˈniːz◂//jʊˈɑːn/
CNY (¥)
4.0%
9
Swedish krona /ˈswiːdɪʃ//ˈkroʊnə/. Sweden:
SEK (kr)
2.2%
10
Mexican peso /ˈpeɪsəʊ $ -soʊ/
MXN ($)
2.2%
11
New Zealand dollar
NZD ($)
2.1%
12
Singapore dollar
SGD ($)
1.8%
13
Hong Kong dollar
HKD ($)
1.7%
14
Norwegian krone /ˈkrəʊnə $ ˈkroʊ-/
NOK (kr)
1.7%
15
South Korean won
KRW (₩)
1.6%
16
Turkish lira /ˈlɪərə $ ˈlɪrə/
TRY (₺)
1.4%
17
Indian rupee /ruːˈpiː/
INR (₹)
1.1%
18
Russian ruble /ˈruːbəl/
RUB (₽) 1.1%
19
Brazilian real
BRL (R$)
1.0%
20
South African rand /rænd/
ZAR (R)
1.0%

~~~

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *