Suplement Materials for ‘Master Spoken English’ Videos

\http://iml.masterspokenenglish.com/ http://ielts70.blogspot.com/search/label/phát%20âm%20tiếng%20anh http://iml.masterspokenenglish.com/scan-lesson-plans/lesson-02 http://www.masterspokenenglish.com/p/dvd-2-structural-vowels.html https://plus.google.com/116320906422380475514 https://gaming.youtube.com/channel/UClTYDGOYn8_bEOy5cGM-EoA Consonant Energy – N – DG – Self-Training Methodology Consonant Energy – Linking D_TH TH – Linking T and D to TH

English Vocabulary: Countries, Nationalities, Capitals and Languages

English Vocabulary: Countries, Nationalities, And Languages -IAN / -EAN Country Nationality Language Argentina /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ Argentine/ Argentinean /ˈɑːrdʒəntaɪn/ /ˌɑːrdʒənˈtɪniən/ Spanish Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/ /ɑːˈstreɪl.jə/ Australian /ɒsˈtreɪ.li.ən/ /ɑːˈstreɪl.jən/ English Bolivia /bəˈlɪviə/ Bolivian /bəˈlɪviə/ […]